Общие положения / Жалпы жоболор

Целью опросника является установить уровень осведомленности о доконтактной и постконтактной профилактике и возможности самотестирования среди ГБТ/МСМ сообществ, проживающих в Чуйской и Ошской областях и городах Бишкек и Ош. 

Критерии опросника:
-принадлежность к сообществу геев, бисексуалов, трансгендерных людей;

-принадлежность к группе цисгендерных мужчин, трансгендерных мужчин и женщин практикующих секс с другими цис/транс мужчинами и транс женщинами;

-возраст респондента от 18 лет и выше.

Заполнение опросника является полностью анонимным и конфиденциальным. Вы можете не указывать ваше настоящее имя, фамилию, номер телефона, электронный адрес и другую личную информацию если вы этого не захотите. Полученная информация будет обработана в обобщенном виде и не будет никаких ссылок на вашу личность. 

Результаты опроса будут использованы ОО “Кыргыз Индиго” для наилучшего планирования программ по доконтактной, постконтактной профилактике и самотестированию и улучшения информирования вас и ваших друзей. Спасибо, что принимаете участие!
____________________________________________

Бул сурамжылоо Чүй жана Ош областарында жана Бишкек жана Ош шаарларында жашаган ГБТ/МСМ жамаатынын катнашка чейинки жана катнаштан кийинки профилактика, өз алдынча тестирлөө мүмкүнчүлүгү боюнча кабардардыгын ченөө максатын көздөйт.

Сурамжылоого катышуунун критерийлери:
-Гей, бисексуал жана/же  трансгендер адамдардын жамаатына таандык болуу;

-Цис/транс эркектер жана транс аялдар менен жыныстык катнашта болгон цисгендерлүү эркектердин, трансгендер эркек жана аялдардын тобуна таандык болуу;

-Жооп берүүчүнүн жашы 18де же андан жогору болуусу шарт.

Сурамжылоого катышуу толугу менен конфиденциалдуу. Эгер сиз өзүңүздүн чыныгы атыңыз, фамилияңыз, телефон номериңиз , электрондук дарегиңиз жана башка жеке маалыматыңыз менен бөлүшкүңүз келбесе, аны жазбай койсоңуз болот.             
Топтолгон маалымат жалпыланылып, сизге карата шилтемесиз колдонулат. 

Сурамжылоонун жыйынтыгы “Кыргыз Индиго” коомдук бирикмесинде катнашка чейинки жана катнаштан кийинки профилактика жана өз алдынча  тестирлөө кызматтарынын жана    сизге жана сиздин досторуңузга жеткиликтүү маалымдоону  жакшыртуу иштеринде пайдаланылат.
 
Катышып жаткан үчүн сизге чоң рахмат!
 

Question Title

* 1. Ваше имя или ник? / Сиздин атыңыз же каймана ысымыңыз? 

Question Title

* 2. Ваш возраст? / Сиздин жашыңыз?

Question Title

* 3. Ваша национальность? / Сиздин улутуңуз?

Question Title

* 4. Ваша сексуальная ориентация? / Сиздин сексуалдык ориентацияңыз?

Question Title

* 5. Ваша гендерная идентичность? / Сиздин гендердик иденттүүлүгүңүз?

Question Title

* 6. Ваша область или город проживания? / Сиз жашаган область же шаар?

Question Title

* 7. Ваше образование? / Сиздин билимиңиз?

Question Title

* 8. Ваша сфера деятельности? / Сиздин ишмердүүлүк чөйрөңүз?

Question Title

* 9. Ваш семейный статус? / Сиздин үй-бүлөлүк абалыңыз?

Question Title

* 10. С кем вы проживаете? / Сиз ким менен жашайсыз?

Question Title

* 11. Как часто вы нуждаетесь в получении информации о здоровье? / Ден-соолук тууралуу маалыматка канчалык деңгээлде муктажсыз?

Question Title

* 12. В какого рода информации вы обычно нуждаетесь? Можно отметить несколько вариантов /  Сизге кандай мазмундагы маалымат адатта керектелет? Бир нече вариант тандоого болот

Question Title

* 13. На каком языке вам удобнее и понятнее получать информацию? / Сизге кайсы тилде маалымат алуу ыңгайлуу?

Question Title

* 14. Где или от кого вы получаете информацию о здоровье? Можно отметить несколько вариантов / Адатта каяктан же кимден ден-соолук тууралуу маалымат аласыз? Бир нече вариант тандоого болот

Question Title

* 15. Вы знаете, где в вашем городе/области можно сдать тест на ВИЧ и ИППП? / Сиздин шаарда/областта кайсы жерде АИВге же ЖЖЖИге тест тапшыруу мүмкүн экенин билесизби?

Question Title

* 16. Если ваш ответ “Да”, напишите название организации/клиники/центра: / Эгер сиздин жообуңуз “Ооба” болсо, анда уюмдардын/клиникалардын/борборлорун атын жазыңыз:

Question Title

* 17. Вы читаете новости ЛГБТ/МСМ организаций (Кыргыз Индиго, другие ЛГБТ-организации и т.д)? Если ответ "Никогда", перейдите к вопросу 20 / Сиз ЛГБТ/МСМ уюмдардын жаңылыктарын окуйсузбу (Кыргыз Индиго, башка ЛГБТ-уюмдар ж.б.у.с.)? Жообуңуз "Эч качан" болсо, 20-суроого өтүңүз.

Question Title

* 18. Если вы их читаете, то где? Можно отметить несколько вариантов/ Эгер аларды окусаңыз, каяктан окуйсуз? Бир нече вариантты тандоого болот

Question Title

* 19. Насколько вам их информация понятна и полезна? Оцените ее по пятибалльной шкале. 1 - совсем непонятна и не полезна, 5 - максимально понятна и полезна / Канчалык деңгээлде алардын маалыматы сиз үчүн түшүнүктүү жана пайдалуу? Беш балдуу шкала менен баалаңыз. 1– таптакыр түшүнүксүз жана пайдасыз, 5 – толугу менен түшүнүктүү жана пайдалуу

Question Title

* 20. Вы знаете что такое “Доконтактная профилактика или PrEP”? / Сиз катнашка чейинки профилактика же PrEP тууралуу билесизби?

Question Title

* 21. Если ваш ответ “Да”. Откуда/ от кого вы узнали? / Эгер сиздин жообуңуз “Ооба” болсо, анда аны кимден/каяктан уктуңуз?

Question Title

* 22. По вашему, что из перечисленного относится к доконтактной профилактике (ДКП)? Можно отметить несколько вариантов/ Сиздин оюңузча тизмедегилердин кайсынысы катнашка чейинки профилактикага (КЧП) тиешелүү? Бир нече вариантты тандоого болот

Question Title

* 23. Внимательно прочитайте этот абзац и ответьте на вопрос.
ДКП - доконтактная профилактика. Она защищает людей от передачи ВИЧ и рекомендована всем, в частности тем, кто ведет рискованное сексуальное поведение или имеет ВИЧ-положительного партнера. Это передовой подход к профилактике ВИЧ, который не дает вирусу ВИЧ проникнуть в организм и размножаться в нем. Исследования показывают, что правильный прием ДКП защищает от ВИЧ на 99%. К сведению, в данное время начинается планирование работы по запуску ДКП в Кыргызстане. Если в стране будет возможность принимать ДКП, вы бы согласились принимать ее чтобы защитить себя от ВИЧ? / КЧП – катнашка чейинки профилактика. Адамдарды АИВ жугузуп алуудан сактайт жана баарына сунушталат, өзгөчө опурталдуу сексуалдык жүрүм-турумда болгон же АИВ менен жашаган өнөктөшү бар адамдарга. Бул АИВдин алдын алууга арналган заманбап препарат. Ал вирустун организмге кирүүсүн жана өрчүүсүн токтотот. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, КЧПны туура кабыл алуу АИВден 99% чейин сактайт. Маалымдай кетсек, азыркы учурда КЧПны Кыргызстанда ишке киргизүү пландалып жатат. Эгер мамлекететте КЧПны кабыл алуу мүмкүнчүлүгү болсо, сиз АИВден сактануу үчүн аны кабыл алат белеңиз?

Question Title

* 24. Выберите, где вы бы хотели получать ДКП? / Каяктан КЧПны алуу сизге ыңгайлуу болот?

Question Title

* 25. Вы готовы оставить свой номер телефона, чтобы войти в пилотную группу ДКП? Если да, напишите свой номер. Ваш номер будет в конфиденциальности и мы никому его не передадим без вашего согласия. Если нет, оставьте поле пустым/ Сиз КЧПны кабыл алган пилоттук тайпага кирүү үчүн, телефон номериңиз менен бөлүшүүгө макулсузбу? Эгер макул болсоңуз, өзүңүздүн номериңизди калтырыңыз. Сиздин номер сырдуу сакталат жана биз сизден уруксатыңыз жок башка эч кимге бербейбиз. Эгер жок, каалабайм десеңиз анда талааны бош калтырыңыз

Question Title

* 26. По какой причине вы не стали бы принимать ДКП? Несколько вариантов доступны / Кайсы себептерден улам КЧПны кабыл албайт элеңиз? Бир нече вариантты тандоого болот

Question Title

* 27. Вы знаете что такое “Постконтактная профилактика или ПКП”? / Сиз “Катнаштан кийинки профилактика же ККП” тууралуу билесизби?

Question Title

* 28. Если ваш ответ “Да”. Откуда или от кого вы узнали о ПКП? / Эгер сиздин жообуңуз “Ооба” болсо, анда ККП тууралуу каяктан билдиңиз?

Question Title

* 29. Что из перечисленного относится к постконтактной профилактике (ПКП)? Несколько вариантов доступны / Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы ККПга тиешелүү? Бир нече вариант тандоого болот

Question Title

* 30. Вы когда-нибудь принимали ПКП? / Сиз буга чейин ККПны ичтиңиз беле?

Question Title

* 31. Если ваш ответ “Да”, как вы оцените ваш опыт получения и принятия ПКП? / Эгер сиздин жообуңуз “Ооба” болсо, ККПны алуу жана ичүү тажрыйбаңызды кандай деп баалайт элеңиз?

Question Title

* 32. Если ваш ответ “Негативно”, напишите почему? / Эгер сиздин жообуңуз, “Жаман (Негативдүү)” болсо, анда себебин жазыңыз

Question Title

* 33. Вы знаете что такое “Самотестирование (Self Test)”? / Сиз “Өз алдынча тест тапшыруу (Self Test)” тууралуу билесизби?

Question Title

* 34. Если ваш ответ “Да”. Откуда или от кого вы узнали о самотестировании? / Эгер сиздин жообуңуз “Ооба” болсо, анда ал тууралуу каяктан уктуңуз?

Question Title

* 35. Что из перечисленного относится к самотестировании? Несколько вариантов доступны / Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы өз алдынча тест тапшырууга ти ешелүү? Бир нече вариант тандоого болот

Question Title

* 36. Вы когда-нибудь получали и использовали самотесты? / Сиз өзүн тестирлөөдөн өтүп көрдүңүз беле?

Question Title

* 37. Если ваш ответ “Да”, как вы оцените ваш опыт получения и использования самотеста? / Эгер сиздин жообуңуз “Ооба” болсо, өзүн тестирлөө жабдыктарын алуу жана пайдалануу тажырыйбаңызды кандай деп баалайт элеңиз?

Question Title

* 38. Если ваш ответ “Негативно”, напишите почему? / Эгер сиздин жообуңуз, “Жаман (Негативдүү)” болсо, анда себебин жазыңыз

Question Title

* 39. Есть ли у вас какие-то добавления или комментарии? Пожалуйста, озвучьте  / Эгер комментарий же кошумча айтаарыңыз болсо, бул жерге жазыңыз

Для вашей информации

ОО “Кыргыз Индиго” может предоставить или направить МСМ/ГБТ людей на получение ПКП или самотестирования (Self Test). Сейчас организация работает над тем, чтобы сделать ДКП доступной в Кыргызстане. Если вам нужна какая-то информация по этим вопросам, обратитесь по следующим контактам /

Кошумча маалымат

“Кыргыз Индиго” коомдук бирикмеси МСМ/ТГ адамдарга ККП же өзүн тестирлөө (Self Test) кызматтарын сунуш кылып же ага багыттайт. Уюм КЧПны Кыргызстанада жеткиликтүү кылуу иш-араларын жүрүзүп жатат. Эгерде айтылып кеткен маалымат боюнча суроолор жаралса, анда кийинки номерлер боюнча байланышсаңыздар болот.

Телефон: +996555231215

Вебсайт: www.indigo.kg, www.selftest.kg
Инстаграм: @kyrgyz_indigo
Фэйсбук: Kyrgyz Indigo
Вконтакте: Кыргыз Индиго

Наш опрос завершен. Благодарим вас за то, что заполнили его полностью! / Биздин сурамжылоо аягына келди. Толук толтурганыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз! :) 


 
100% of survey complete.

T